a fost răspuns

Prisma patrulatera regulata 
a)daca aria laterala este 60cm2 , iar aria totala este 78 cm2 , atunci calculati :muchia bazei , inaltimea , diagonala si volumul prismei
O curte dreptunghiulara are dimensiunile egale cu 15m si 11,5 m . Vrem sa acoperim aceasta curte cu un strat de nisip de 4cm . Care este volumul de nisip necesar ?

help pls!

Răspuns :

Miky93
Al=60
Al=Pb*h    Pb*h=60

At=78
At=Al+2Ab
78=60+2Ab
2Ab=18
Ab=9
Ab=l²=9    l=3

Pb*h=60
4*3*h=60
12*h=60
h=5

ABCD-patrat
DB=l√2= 3√2

DD'_/_(ABC)
DB inclus(ABC)  ⇒DD'_/_DB  ⇒mas<D'DB=90
ΔD'DB                                            ⇒D'B²=D'D²+DB²=5²+(3√2)²=25+18=43  ⇒D'B=√43

V=Ab*h=9*5=45

2)V=l*L*h=15*11,5*4=690 dm³ nisip

Alte intrebari