a fost răspuns

In triunghiul ABC cu masura lui A=75 grade masura lui B= 60 grade. Daca AC= 5[tex] \sqrt{6} [/tex] calculati perimetrul triunghiului.

Răspuns :

m(B)=180-[ m(A)+m(C)]=45
Construiesti inaltimea AD ,AD _I_ BC . In ΔADC aplici sin (C) si alfi AD. Pe urma,cos (C) si afli BD. InΔ ADB aplici sin B (adica sin 45 ) si afli AB si pe urrm aplici cos B si afli BD. 
BC=BD+DC=...
Pabc=AB+AC+BC=....

Alte intrebari