Triunghiul dreptunghic ABC (m(<B)=90grade) este inscris in cercul de centrul O.
Se stie ca OB=AB= [tex] 2\sqrt{3} [/tex] cm. Aflati aria triunghiului.

Răspuns :

Deci ni se da un triunghi drepunghic cu una din catete jumatate din ipotenuza. Ni se cere aria.
Aria este egala cu jumatate din produsul catetelor.
Sa calculam cealalta cateta.
BC = sqrt (16*3 - 4*3) = 6
Aria va fi deci (6*2sqrt3)/2 = 6sqrt3
Aabc = 6√3

Alte intrebari